Általános szerződési feltételek

 

/hatályos 2021. április 06. napjától/

 

A Fenyővölgy Üdülőház ezúton teszi közzé az általa végzett szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit.

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Fenyővölgy Üdülőház (cím: 3082 Pásztó-Mátrakeresztes, Tóthegyesi utca 53.), mint szolgáltató („Szolgáltató’’) által üzemeltetett Üdülőház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

A Vendég a foglalással elfogadja a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó jelen ÁSZF-t. A Vendég és a Szolgáltató viszonyát a jelen ÁSZF szabályozza, azon eseteket kivéve, amikor a felek között megkötésre kerülő szerződés másként rendelkezik.

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

A Szolgáltató adatai

 

Neve: Fenyővölgy Üdülőház

 

Címe: 3082 Pásztó-Mátrakeresztes, Tóthegyesi utca 53.

Honlap: www.fenyovolgy.hu

Elérhetősége, a Vendégekkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fenyovolgy.hu

 

A Szolgáltató üzemeltetője: Fehérvári Adrienn

A Szolgáltató üzemeltetőjének székhelye: 4400 Nyíregyháza, Gerlóczy Gábor utca 41/B.

Adószáma: 57199577-1-35

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Telefonszáma: ……………..

E-mail cím:………………….

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató adatai: Név: AW STUDIO, székhely: 4432 Nyíregyháza, Izabella utca 136., e-mail cím: info@awstudio.hu)

 

Alapvető rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

 

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 

  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

 

  • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

 

vonatkozó rendelkezéseire.

 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő foglalásra. A Szolgáltató jelen ÁSZF-t bármikor módosíthatja. A Szolgáltató a jelen ÁSZF módosítása esetén köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t a honlapján, legkésőbb annak hatálybalépése előtt 30 nappal közzétenni a hatályos ÁSZF mellett. A Szolgáltató a honlapján a korábban hatályos ÁSZF-eket közzéteszi.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a szálláshely-szolgáltatás igénybevételére szolgáló honlap valamennyi elemével együtt, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.

 

A honlap a technikai okok miatt felmerülő üzemszünetet kivéve folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezésre áll.

 

Adatkezelési szabályok

 

A tárhely-szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója, illetve adatvédelmi szabályzata az ÁSZF mellett érhető el.

 

A szolgáltatás igénybevétele

 

A foglalást minden esetben a Szolgáltató honlapján kell jelezni a Szolgáltatónak. A foglalásnak  a Vendég nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, az érkezés és távozás pontos időpontját. A Vendég köteles a foglalás véglegesítése előtt az általa a honlap felületén megadott adatok helyességét leellenőrizni.

 

Az üdülőházat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10.00 óráig kell elhagyni.

 

A foglalási ár minden esetben legalább az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

- szállásdíj maximum 4 fő üdülőházban történő tartózkodására (az üdülőház egy kétágyás hálószobával és 1 db ágyazható kanapéval rendelkezik)

- szauna használat

- jakuzzi használat

- takarítás

- zárt parkoló használata

- idegenforgalmi adó

 

 

A foglalás lebonyolítása a honlapon lévő foglalás menüponton keresztül történik az ott leírtak szerint. Az esetleges adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök szintén a foglalás menüpontban érhetőek el.

 

 

A foglalás visszaigazolása

 

A Szolgáltató minden foglalást e-mailben visszaigazol.

 

A Szolgáltató köteles a Vendég foglalásának megérkezését a Vendég felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a Vendég foglalásának elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vendéghez nem érkezik meg, a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A foglalás és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vendéghez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

A foglalás lemondása

 

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa leadott foglalás esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.


A foglalás ingyenes lemondására az érkezést megelőzően 30 nappal van lehetőség.
Abban az esetben, ha a Vendég nem érkezik meg, illetve foglalását nem mondja le a megfelelő határidőig, a teljes foglalási díjat elveszíti.

 

A Szolgáltató fenntartja magának azon jogot, hogy a Vendég által lefoglalt és  visszaigazolt foglalás teljesítésétől  legkésőbb a szolgáltatás igénybevételének megkezdését megelőző 15 nappal, írásbeli nyilatkozattal elálljon, a Vendég által megfizetett foglalási díj egyidejű visszautalása mellett.

 

Foglalási árak

 

A Szolgáltató által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a foglalás időpontjában érvényes, jogszabályban meghatározott idegenforgalmi adót. Az árak nem tartalmazzák az üdülőházhoz történő oda- és visszautazás díját.

 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vendégeket a honlapon az akció időtartalmáról.

 


A foglalási díj megfizetésének menete

 

A lefoglalt szolgáltatás ellenértéke SimplePay online fizetési szolgáltatás használatával fizethető meg a honlapon található linken keresztül a foglalással egyidejűleg.

 

  •  

 

A Szolgáltató az általa a Vendégnek okozott károkért felelősséggel tartozik.
A Vendéget kártérítési felelősség terheli a Szolgáltató irányába az általa az Üdülőházban vagy annak felszereléseiben okozott károkért.

 

Panaszkezelés

 

A Szolgáltató az Üzemeltető 4400 Nyíregyháza, Gerlóczy Gábor utca 41/B. alatti székhelyén végzi a panaszügyintézést. A Szolgáltató kéri a Vendégeket, hogy a panaszügyintézés meggyorsítása céljából a panaszt tartalmazó értesítést jelöljék meg „REKLAMÁCIÓ” felirattal, valamint tüntessék fel a kapcsolattartási adataikat. A panaszok jogosságának elbírálásához a Vendég köteles a panaszával kapcsolatos körülményeket teljes körűen előadni. A felek közötti esetleges vita kialakulása esetén a Szolgáltató törekszik azokat a feleket kölcsönösen kielégítő módon megoldani.

 

A Vendég a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás Vendég részére történő nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatóval.

 

A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vendégnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

 A panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

- a Vendég neve, lakcíme,

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

- a Vendég panaszának részletes leírása, a Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

- a Szolgáltató nyilatkozata a Vendég panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

- a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,

- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

- a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

Bírósági igényérvényesítés

 

A Szolgáltató és a Vendég a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Szolgáltató és a Vendég a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve pertárgyértéktől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

 Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy Fehérvári Adrienn e.v. (4400 Nyíregyháza, Gerlóczy Gábor u. 41/B.) adatkezelő által a fenyovolgy.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

 

 

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. április 06.

Fenyővölgy Üdülőház